Zaproszenie do przetargu (2) - zobacz

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym w ramach projektu inwestycyjnego p.n. "Wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego systemu wytapiania żeliwa"

W ramach powyższego projektu Zarząd Odlewni ELZAMECH niniejszym zaprasza do składania wiążących ofert, w rozumieniu art. 66 K.C. na zainstalowanie 12 tonowego pieca indukcyjnego jednotyglowego średniej częstotliwości, wykonanie pola wsadowego oraz zakup i montaż urządzeń współpracujących.

Oferta powinna zawierać koszty związane z:

I. Wykonaniem pola wsadowego:

  1. Wariant 1

 • wyburzenie i rozbiórka istniejącej zabudowy
 • dostawa i montaż suwnicy wraz z wagą i elektromagnesem na istniejącym podtorzu
 • wykonanie boksów na materiały wsadowe
 • dostawa wozu załadowczego
 • wykonanie zespołu naważania żelazostopów

  2. Wariant 2

 • wyburzenie i rozbiórka istniejącej zabudowy
 • wykonanie słupów i podtorza pod nową suwnicę
 • dostawa i montaż suwnicy wraz z wagą i elektromagnesem
 • wykonanie boksów na materiały wadowe
 • dostawa wozu załadowczego
 • wykonanie zespołu naważania żelazostopów

Wszystkie parametry urządzeń należy tak dobrać, aby zapewnić załadowanie pieca 12t w odpowiednim przedziale czasowym.

II. Kompletnym montażem mechanicznym i elektrycznym pieca indukcyjnego:

1. wykonanie fundamentów pod piec, jego zaplecze i urządzenia współpracujące
2. wykonanie i montaż instalacji chłodzenia i chłodzenia awaryjnego (instalacja rurowa obiegów wody wykonana ze stali nierdzewnej) oraz instalacji do przechyłu awaryjnego
3. wykonanie i montaż układu odciągowego spalin z pieca o wydajności ok. 35000m3/h
4. wszystkie materiały instalacyjne i montażowe niezbędne do instalacji pieca i urządzeń współpracujących
5. podłączenie pieca z rozdzielnicą SN-15kV

III. Wykonaniem kompletnej dokumentacji wykonawczej

IV. Wykonaniem rozruchu i instruktażu załogi

V. Wykonaniem pomiarów:

 • skuteczności przeciwporażeniowej
 • natężeń pół elektromagnetycznych wraz z określeniem stref promieniowania
 • natężenia hałasu wraz z określeniem stref
 • skuteczności odpylania

VI. Zakupem i dostawą kadzi smukłej z pokrywą do sferoidyzacji żeliwa metodą Tundish o pojemności 12ton (spust metalu do kadzi będzie wykonywany bezpośrednio z pieca)

VII. Zakupem i dostawą kwantometru do badania składu chemicznego żeliwa (wymagana współpraca kwantometru z systemem pieca generującym dyspozycję wsadową)

VIII. Dostawa DDU Elbląg

 

Zapraszamy do wizyty w naszej firmie w celu wizualizacji stanu obecnego i omówienia ww. zagadnień.

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • koncepcja rozwiązania logistycznego pola wsadowego
 • nowoczesność i jakość urządzeń
 • cena
 • warunki gwarancji
 • warunki serwisowania
 • warunki płatności

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty oraz interesujące oferenta dane techniczne udziela inż. Witold Klucznik pod numerem telefonu: 883 369 417 lub emailem w.klucznik@elzamech.com.pl

Końcowy termin realizacji zadania - 30 listopad 2011.

Termin ważności oferty nie krótszy niż do dnia 31 marca 2011 roku.

Oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Wraz z ofertą należy przesłać:

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy;
 • dokumenty potwierdzające rejestracje firmy według prawa miejscowego, załączone w oryginale lub w potwierdzonych notarialnie odpisach.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłką listową z potwierdzeniem odbioru do siedziby Spółki na adres 82-300 Elbląg ul. Dolna 4a do dnia 07 lutego 2011r. do godziny 14.00.

Wymagane oferty w języku polskim i w walucie PLN.

Odlewnia Elzamech może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty po spełnieniu warunków technicznych przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na dokonanie zakupu.

Zapraszamy do składania ofert.

Napisz do nas