Nowe zaproszenie do przetargu na program do symulacji - zobacz

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym w ramach projektu inwestycyjnego p.n. „Wdrożenie innowacyjnego systemu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów oraz stworzenie stanowiska do badań metalograficznych i stanowiska pomiarowego odlewów” finansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007÷2013

W ramach powyższego projektu Zarząd Odlewni ELZAMECH niniejszym zaprasza do składania wiążących ofert, w rozumieniu art. 66 K.C. na zakup programu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów wraz ze stacją roboczą.

Program przeznaczony będzie do prowadzenia symulacji procesu zalewania, krzepnięcia i stygnięcia odlewów w celu zaprojektowania oraz optymalizacji technologii wykonania odlewów o masie od 1 000 do 30 000 kg z żeliwa szarego i sferoidalnego, wykonywanych w formach piaskowych z mas ze spoiwami organicznymi.

Celem projektu jest obniżenie kosztów wytwarzania odlewów oraz poprawa jakości procesu odlewania w wyniku:

 • skrócenia cyklu wdrażania innowacyjnych odlewów z żeliwa sferoidalnego w Odlewni ELZAMECH
 • optymalizacji parametrów procesu technologicznego w zakresie zużycia materiałów, uzysku metalu, doboru układu wlewowo-zasilającego,
 • prognozowania klasy jakości odlewów i ich struktury,
 • zmniejszenia ilości braków na skutek ograniczenia ilości wykonywanych odlewów próbnych w warunkach produkcyjnych.

Wymagane funkcje systemu:

 • zdolność do sprawnego symulowania odlewów o masie do 30 000 kg potwierdzona listą referencyjną,
 • specjalnie dedykowany moduł analizy krzepnięcia żeliwa uwzględniający rozszerzalność przedskurczową
 • symulacja procesu zapełniania wnęki formy metalem,
 • symulacja procesu krzepnięcia i stygnięcia odlewu,
 • tworzenie baz projektów i zarządzanie nimi,
 • bezpośrednie modelowanie geometrii bryłowej,
 • import geometrii 3D z systemów CAD,
 • równoczesne wykorzystywanie geometrii importowanej (np. odlewu) z bezpośrednio zamodelowaną w systemie do symulacji odlewania (np. elementów technologii odlewania),
 • wizualizacja i animacja procesów:
  • zalewania formy, umożliwiająca ocenę jego przebiegu (prędkość przepływu, ciśnienie i temperatura ciekłego metalu),
  • zawirowań przepływu,
  • przebiegu wypychania powietrza z wnęki formy i wzrostu jego ciśnienia (zagrożenie wadą typu pęcherz gazowy),
  • procesu krzepnięcia odlewu (pola temperatur , ułamek fazy ciekłej i/lub zakrzepłej, określenie kierunkowości krzepnięcia),
  • procesu nagrzewania i stygnięcia form i rdzeni,
 • identyfikacja:
  • obszarów powierzchni formy i rdzeni zagrożonych erozją masy,
  • węzłów cieplnych odlewu,
 • wizualizacja:
  • rozkładu gęstości materiału (występowania rzadzizn) w dowolnym miejscu odlewu,

Pożądane  funkcje systemu:

Prognozowanie:

 • mikrostruktury w zależności od zadanego składu chemicznego metalu i warunków krzepnięcia,
 • własności mechanicznych odlewów (wytrzymałość, twardość, itp.) w zależności od zadanego składu chemicznego metalu i warunków krzepnięcia

automatyczna optymalizacja układów wlewowych (samoczynny dobór optymalnych przekrojów elementów układu wlewowego),
automatyczna optymalizacja zasilania odlewów (samoczynny dobór optymalnej liczby, rozmiarów i rozmieszczenia nadlewów),
automatyczna optymalizacja kierunkowego krzepnięcia (samoczynny dobór liczby, rozmiarów i rozmieszczenia ochładzalników zewnętrznych),
automatyczna optymalizacja struktury i właściwości mechanicznych w funkcji składu chemicznego ciekłego żeliwa i warunków krzepnięcia odlewu.

Oferta powinna zawierać koszty związane z:

 • zakupem oprogramowania wraz z licencją 8 rdzeniową na jego używanie
 • dwuletnią opieką techniczną
 • zakupem dedykowanej stacji roboczej opartej na procesorach firmy Intel (min. 2x6 rdzeni) z monitorem min. 24”
 • instruktażem

Ponadto oferta powinna zawierać:

 • jednoznaczne odniesienie do wymaganych funkcji systemu
 • jednoznaczne odniesienie do pożądanych funkcji systemu
 • szczegółowy opis techniczny systemu i oferowanych modułów
 • warunki licencji oprogramowania
 • warunki płatności
 • warunki serwisowania
 • listę referencyjną z ostatnich 3 lat zawierającą odlewnie o podobnym do ELZAMECHu profilu produkcji (średnie i duże odlewy z żeliwa szarego i sferoidalnego o wadze od 1 do 30 ton)
 • konfigurację sprzętową dedykowanej stacji roboczej

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • lista referencyjna
 • cena
 • warunki płatności
 • warunki gwarancji
 • warunki serwisu
 • warunki licencji oprogramowania
 • własności użytkowe systemu

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty oraz interesujące oferenta dane techniczne udziela inż. Witold Klucznik pod numerem telefonu: 883 369 417 lub emailem w.klucznik@elzamech.com.pl

Termin ważności oferty nie krótszy niż do dnia 31 lipca 2015 roku.

Oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Wraz z ofertą należy przesłać:

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy;
 • dokumenty potwierdzające rejestracje firmy według prawa miejscowego, załączone w oryginale lub w potwierdzonych notarialnie odpisach.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłką listową z potwierdzeniem odbioru do siedziby Spółki na adres 82-300 Elbląg ul. Dolna 4a do dnia 21 maja 2015r. do godziny 14.00.

Oferty należy złożyć na piśmie oraz na nośniku CD/DVD.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wdrożenie innowacyjnego systemu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów oraz stworzenie stanowiska do badań metalograficznych i stanowiska pomiarowego odlewów – przetarg nr 2”.

Wymagane oferty w języku polskim i w walucie PLN.

Cena musi zawierać całość kosztów składających się na realizację przedmiotu zamówienia.

Odlewnia Elzamech może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty po spełnieniu warunków technicznych przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na dokonanie zakupu.

Zapraszamy do składania ofert.

Napisz do nas