Zaproszenie do składania ofert na wyposażenie laboratorium do badań metalograficznych (6) - zobacz

Zaproszenie

Zarząd Odlewni ELZAMECH Sp. z o.o. informuje, że przedłuża termin składania ofert związanych z zakupem wyposażenia laboratorium do badania metalografii odlewów (przetarg nr 3) do dnia 08-05-2015 do godz. 14.00.

do udziału w przetargu pisemnym w ramach projektu inwestycyjnego p.n. „Wdrożenie innowacyjnego systemu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów oraz stworzenie stanowiska do badań metalograficznych i stanowiska pomiarowego odlewów” finansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007÷2013

W ramach powyższego projektu Zarząd Odlewni ELZAMECH niniejszym zaprasza do składania wiążących ofert, w rozumieniu art. 66 K.C. na zakup wyposażenia laboratorium do badania metalografii odlewów.

W skład wyposażenia laboratorium wchodzą:

 • szlifierko-polerka
 • materiały eksploatacyjne do inkludowania na zimno
 • materiały do preparatyki metalograficznej żeliwa szarego i sferoidalnego
 • mikroskop z wbudowanym wyświetlaczem wraz z oprogramowaniem do analizy mikrostruktury żeliw i komputerem dedykowanym do pracy z tym oprogramowaniem

Oferta powinna zawierać koszty związane z:

 • zakupem oferowanych urządzeń i materiałów
 • roczną opieką techniczną
 • instruktażem

Ponadto oferta powinna zawierać:

 • szczegółowy opis techniczny oferowanych produktów
 • warunki licencji
 • warunki płatności
 • warunki gwarancji
 • warunki serwisowania
 • listę referencyjną z ostatnich 3 lat

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • lista referencyjna
 • cena
 • warunki płatności
 • warunki gwarancji
 • warunki serwisu
 • warunki licencji

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty oraz interesujące oferenta dane techniczne udziela inż. Witold Klucznik pod numerem telefonu: 883 369 417 lub emailem w.klucznik@elzamech.com.pl

Termin ważności oferty nie krótszy niż do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Wraz z ofertą należy przesłać:

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy;
 • dokumenty potwierdzające rejestracje firmy według prawa miejscowego, załączone w oryginale lub w potwierdzonych notarialnie odpisach.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłką listową z potwierdzeniem odbioru do siedziby Spółki na adres 82-300 Elbląg ul. Dolna 4a do dnia 24 kwietnia 2015r. do godziny 14.00.

Oferty należy złożyć na piśmie oraz na nośniku CD/DVD.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wdrożenie innowacyjnego systemu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów oraz stworzenie stanowiska do badań metalograficznych i stanowiska pomiarowego odlewów – przetarg nr 3”.

Wymagane oferty w języku polskim i w walucie PLN.

Cena musi zawierać całość kosztów składających się na realizację przedmiotu zamówienia.

Odlewnia Elzamech może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty po spełnieniu warunków technicznych przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na dokonanie zakupu.

Zapraszamy do składania ofert.

Napisz do nas