Zaproszenie do składania ofert na program do symulacji (4) - zobacz

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym w ramach projektu inwestycyjnego p.n. „Wdrożenie innowacyjnego systemu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów oraz stworzenie stanowiska do badań metalograficznych i stanowiska pomiarowego odlewów” finansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007÷2013

W ramach powyższego projektu Zarząd Odlewni ELZAMECH niniejszym zaprasza do składania wiążących ofert, w rozumieniu art. 66 K.C. na zakup programu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów wraz ze stacją roboczą.

System będzie przeznaczony do prowadzenia symulacji procesu zalewania, krzepnięcia i stygnięcia odlewów w celu zaprojektowania oraz optymalizacji technologii wykonania odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego, wykonywanych w formach piaskowych z mas ze spoiwami organicznymi.

Celem projektu jest obniżenie kosztów wytwarzania odlewów oraz poprawa jakości procesu odlewania w wyniku:

 • skrócenia cyklu wdrażania innowacyjnych odlewów z żeliwa sferoidalnego w Odlewni ELZAMECH
 • optymalizacji parametrów procesu technologicznego w zakresie zużycia materiałów, uzysku metalu, doboru układu wlewowo-zasilającego,
 • prognozowania klasy jakości odlewów i ich struktury,
 • zmniejszenia ilości braków na skutek ograniczenia ilości wykonywanych odlewów próbnych w warunkach produkcyjnych.

Wymagane funkcje programu do symulacji procesu zalewania, krzepnięcia i stygnięcia odlewów oraz do oceny stanu odkształceń i naprężeń cieplnych:

 • symulacja procesu zapełniania wnęki formy metalem,
 • symulacja procesu krzepnięcia i stygnięcia odlewu,
 • symulacja rozwoju odkształceń i naprężeń cieplnych w odlewie i w formie,
 • tworzenie baz projektów i zarządzanie nimi,
 • bezpośrednie modelowanie geometrii bryłowej,
 • import geometrii 3D z systemów CAD,
 • równoczesne wykorzystywanie geometrii importowanej (np. odlewu) z bezpośrednio zamodelowaną w systemie do symulacji odlewania (np. elementów technologii odlewania),
 • generowanie siatek różnicowych,
 • wizualizacja i animacja procesu zalewania formy umożliwiająca ocenę jego przebiegu (pole prędkości, ciśnienia i temperatury ciekłego metalu),
 • wizualizacja i animacja zawirowań przepływu,
 • wizualizacja przebiegu wypychania powietrza z wnęki formy i wzrostu jego ciśnienia (zagrożenie wadą typu pęcherz gazowy),
 • identyfikacja obszarów powierzchni formy i rdzeni zagrożonych erozją masy,
 • wizualizacja i animacja procesu krzepnięcia odlewu (pole temperatury i ułamka fazy ciekłej i/lub zakrzepłej, określenie kierunkowości krzepnięcia),
 • symulacja procesu nagrzewania i stygnięcia form i rdzeni,
 • identyfikacja obszarów powierzchni formy zagrożonych penetracją ciekłym metalem (wada typu strup)
 • identyfikacja obszarów powierzchni odlewu zagrożonych przypaleniem masy formierskiej,
 • identyfikacja węzłów cieplnych odlewu,
 • wizualizacja rozkładu gęstości materiału (występowania rzadzizn) w dowolnym miejscu odlewu,
 • prognozowanie mikrostruktury w zależności od zadanego składu chemicznego metalu i warunków krzepnięcia,
 • prognozowanie własności mechanicznych odlewów (wytrzymałość, twardość, itp.) w zależności od zadanego składu chemicznego metalu i warunków krzepnięcia
 • wizualizacja rozkładu naprężeń i odkształceń cieplnych w odlewie, formie i rdzeniach,
 • wizualizacja wypaczenia odlewu,
 • sporządzanie wykresów naprężeń i odkształceń w funkcji czasu,
 • automatyczna optymalizacja układów wlewowych (samoczynny dobór optymalnych przekrojów elementów układu wlewowego),
 • automatyczna optymalizacja zasilania odlewów (samoczynny dobór optymalnej liczby, rozmiarów i rozmieszczenia nadlewów),
 • automatyczna optymalizacja kierunkowego krzepnięcia (samoczynny dobór liczby, rozmiarów i rozmieszczenia ochładzalników zewnętrznych),
 • automatyczna optymalizacja struktury i właściwości mechanicznych w funkcji składu chemicznego ciekłego żeliwa i warunków krzepnięcia odlewu

Oferta powinna zawierać koszty związane z:

 • zakupem oprogramowania wraz z licencją 8 rdzeniową na jego używanie
 • dwuletnia opieką techniczną
 • zakupem stacji roboczej 2 procesorowej (2x4 rdzenie) opartej na procesorach firmy Intel z monitorem min. 24”
 • instruktażem

Ponadto oferta powinna zawierać:

 • szczegółowy opis techniczny systemu i oferowanych modułów
 • warunki licencji oprogramowania
 • warunki płatności
 • warunki serwisowania
 • listę referencyjną z ostatnich 3 lat
 • konfigurację sprzętową stacji roboczej

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • lista referencyjna
 • cena
 • warunki płatności
 • warunki gwarancji
 • warunki serwisu
 • warunki licencji oprogramowania

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty oraz interesujące oferenta dane techniczne udziela inż. Witold Klucznik pod numerem telefonu: 883 369 417 lub emailem w.klucznik@elzamech.com.pl

Termin ważności oferty nie krótszy niż do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Wraz z ofertą należy przesłać:

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy;
 • dokumenty potwierdzające rejestracje firmy według prawa miejscowego, załączone w oryginale lub w potwierdzonych notarialnie odpisach.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłką listową z potwierdzeniem odbioru do siedziby Spółki na adres 82-300 Elbląg ul. Dolna 4a do dnia 24 kwietnia 2015r. do godziny 14.00.

Oferty należy złożyć na piśmie oraz na nośniku CD/DVD.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wdrożenie innowacyjnego systemu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów oraz stworzenie stanowiska do badań metalograficznych i stanowiska pomiarowego odlewów – przetarg nr 1”.

Wymagane oferty w języku polskim i w walucie PLN.

Cena musi zawierać całość kosztów składających się na realizację przedmiotu zamówienia.

Odlewnia Elzamech może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty po spełnieniu warunków technicznych przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na dokonanie zakupu.

Zapraszamy do składania ofert.

Napisz do nas