Nowe zaproszenie do składania ofert na ramie pomiarowe - zobacz

Zaproszenie do udziału w przetargu pisemnym w ramach projektu inwestycyjnego p.n. „Wdrożenie innowacyjnego systemu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów oraz stworzenie stanowiska do badań metalograficznych i stanowiska pomiarowego odlewów” finansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007÷2013

W ramach powyższego projektu Zarząd Odlewni ELZAMECH niniejszym zaprasza do składania wiążących ofert, w rozumieniu art. 66 K.C. na zakup ramienia pomiarowego do pomiarów odlewów wraz z pakietem inspekcyjnym i przenośnym zestawem komputerowym do jego obsługi.

Ramię pomiarowe powinno spełniać następujące wymagania:

 • max. zasięg ramienia 2,7÷3,0m
 • katalogowa powtarzalność pomiarowa punktu ? 0,030mm specyfikowana katalogowo według normy ASME B89.4.22
 • minimum 2 sondy pomiarowe z kulką o średnicy 3mm i 6mm
 • wbudowany system przeciwwagi masy ramion pomiarowych
 • wbudowane czujniki temperatury wraz z automatyczną archiwizacją danych do odtworzenie w przyszłości
 • zestaw 3 magnetycznych elementów bazowych (możliwość przenoszenia ramienia w trakcie pomiarów)
 • certyfikowany wzorzec o długości co najmniej 700mm do kontroli dokładności pomiarów ramienia
 • uniwersalność mocowania
 • magnetyczna stopa montażowa umożliwiająca szybkie i stabilne zamocowanie na powierzchniach ferromagnetycznych
 • możliwość stosowania różnorodnych końcówek pomiarowych
 • oprogramowanie użytkowe w języku polskim wraz z licencją: moduł pomiarowo -obliczeniowy do pomiarów liniowych, odchyłek kształtu i położenia oraz z innymi funkcjami wspomagającymi pomiary
 • współpraca z komputerem przenośnym wchodzącym w skład urządzenia pomiarowego, umożliwiającym wspomaganie wszystkich niezbędnych czynności pomiarowych, zapis wyników pomiarów w formatach umożliwiających przeniesienie danych do systemów CAD (Solid Edge)

Oferta powinna zawierać koszty związane z:

 • zakupem ramienia pomiarowego i oprogramowania wraz z licencją na jego używanie
 • roczną opieką techniczną
 • zakupem przenośnej stacji roboczej do obsługi urządzenia
 • instruktażem z certyfikatem jego ukończenia

Ponadto oferta powinna zawierać:

 • szczegółowy opis techniczny oferowanych produktów
 • warunki licencji
 • warunki płatności
 • warunki gwarancji
 • warunki serwisowania
 • listę referencyjną z ostatnich 3 lat
 • konfigurację sprzętową stacji roboczej

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • własności użytkowe
 • lista referencyjna
 • cena
 • warunki płatności
 • warunki gwarancji
 • warunki serwisu
 • warunki licencji oprogramowania

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu oferty oraz interesujące oferenta dane techniczne udziela inż. Witold Klucznik pod numerem telefonu: 883 369 417 lub emailem w.klucznik@elzamech.com.pl

Termin ważności oferty nie krótszy niż do dnia 31 lipca 2015 roku.

Oferty powinny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji firmy.

Wraz z ofertą należy przesłać:

 • dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania firmy;
 • dokumenty potwierdzające rejestracje firmy według prawa miejscowego, załączone w oryginale lub w potwierdzonych notarialnie odpisach.

Oferty należy złożyć osobiście lub przesyłką listową z potwierdzeniem odbioru do siedziby Spółki na adres  82-300 Elbląg ul. Dolna 4a do dnia 21 maja 2015r. do godziny 14.00.

Oferty należy złożyć na piśmie oraz na nośniku CD/DVD.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wdrożenie innowacyjnego systemu do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów oraz stworzenie stanowiska do badań metalograficznych i stanowiska pomiarowego odlewów – przetarg nr 1”.

Wymagane oferty w języku polskim i w walucie PLN.

Cena musi zawierać całość kosztów składających się na realizację przedmiotu zamówienia.

Odlewnia Elzamech może unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty po spełnieniu warunków technicznych przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na dokonanie zakupu.

Zapraszamy do składania ofert.

Napisz do nas